Странице

понедељак, 02. децембар 2013.

Articulatio radioulnaris distalis

Donji žbično-laktični zglob (art. radioulnaris distalis) je zglob između donjih okrajaka radijusa i ulne.

Zglobne površine

     Konveksna zglobna površina je kružna zglobna površina glave ulne (circumferentia articularis ulnae). Konkavna zglobna površina je laktični usek žbice (incisura ulnaris radii).
     U izgradnji ovog zgloba učestvuje i zglobni kolut (discus articularis). Zglobni kolut je trouglastog oblika, bazom se pripaja na donjoj ivici laktičnog useka žbice (incisura ulnaris radii), a vrhom na šiljastom nastavku laktice (processus styloideus ulnae). Zglobni kolut u potpunosti odvaja glavu ulne od kostiju ručja. Gornja strana koluta se zglobljava sa donjom zglobnom površinom glave ulne i sastavni je deo distalno radioulnarnog zgloba. Donjom stranom kolut se zglobljava sa unutrašnjim delom os lunatum i sa os triquetrum i na taj način pripada zglobu između kostiju podlakta i kostiju ručka – art. radiocarpalis.

Zglobna čaura

     Fibrozna opna polazi sa ivica zglobnih površina radijusa i ulne, prelazi preko obodne ivice zglobnog koluta i nastavlja se fibroznom opnom radiokarpalnog zgloba. Sinovijalna opna u potpunosti zatvara zglobnu šupljinu.

Zglobne veze (Slika 1. i 2.)

     Vezo ovog zgloba su istovremeno i  veze radikarpalnog zgloba.
     Bočne veze su: lig. collaterale carpi radiale i lig. collaterale carpi ulnare. Prvi ojačava zglobnu čauru sa spoljašnje strane, a drugi sa unutrašnje.
     Prednje veze zgloba su: lig. radiocarpale palmare i lig. ulnocarpale palmare.
     Zadnje veze zgloba su: lig. radicarpale dorsale i lig. ulnocarpale dorsale.

Pokreti u zglobu (Slika 3.)

     Ovaj zglob pripada tipu točkastog zgloba (art. trochoidea). Pokreti su: pronacija, supinacija. Pri ovim pokretima donji okrajak radijusa obilazi oko glave ulne. Pokreti u zglobu su istovremeni sa pokretima u proksimalnom radioulnarnom zglobu.
  

Literatura: 
Mihalj M, Stojšić-Džunja Lj. Anatomija ruke. Novi Sad, 2011.
Sinelnikov R.D. Atlas of Human Anatomy in tree volumes (VOLUME I – Musculoskeletal  
System). MIR Publisher Moscow.

      http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9b/Rul's_by_pro-_and_supination.jpg